Kayıt


Ailenizde çocuk var mı?

Gizlilik

GIOCHI PREZIOSI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA BİLGİLENDİRME

Talep edilen web hizmetlerinden faydalanılabilmesi için kullanıcıya ya da müşteriye ilişkin bir takım kişisel bilgiler gereklidir.

Bu belgenin imzalanması ile Kullanıcı/ Müşteri aşağıda belirtilen kanun maddeleri çerçevesinde öngörülen şekilde bilgilerinin kullanılmasına izin verir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK MÜŞTERLER / KULLANICILAR TEK BAŞINA KAYDOLAMAZ, KİŞİSEL BİLGİLERİNİN KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN İZİN EBEVEYNİ YA DA VELİSİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki tanıma göre “kişisel veri” kavramı“Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir.

Kullanıcının / müşterinin talebinin ve kişisel bilgilerinin kullanılmasına izin vermesinin ardından söz konusu bilgiler Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş. tarafından hem elektronik hem de manuel olarak işlenecek ve yürürlükteki konuya ilişkin yasalar uyarınca Giochi Preziosi Grubuna ait diğer şirketlere de verilebilecektir.

Kişisel veri niteliğindeki bilgilerin kullanılmasına izin vermek, siteye girmek ve bülten gibi sitenin hizmetlerinden yararlanabilmek ve kayıtlı üyelere ayrılan alanlara girebilmek için şarttır.

Kişisel bilgilerin kullanılması için onay verilmemesi halinde site içerisinde sadece navigasyon mümkün olabilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında kişisel bilgilerinizin Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş.  tarafından kullanılması için onayınızı vermeden önce aşağıdaki bilgilendirmeyi okumanız rica olunur.

Veri Sorumlusu, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Toplanma Yöntemi, Aktarılması ve Veri Sahibinin Hakları

Giochi Preziosi  Eğitim Araçları Ticaret A.Ş. izin vermeniz halinde aşağıdaki amaçlarla kişisel bilgilerinizin alınma, korunma ve işlenme işlemlerini gerçekleştirir:

Ad – soyad, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızla Giochi Preziosi Grup Şirketleri arasındaki iletişimin kurulabilmesi, gizlilik, risk izleme, raporlama, yeni ürün çalışması, güvenlik, değerlendirme, şirkete ve siteye ilişkin bütün haberlerin (yeni hizmetler, ödüllü yarışmalar vb…) duyurulabilmesi, Giochi Preziosi Grup Şirketleri’nin ve üçüncü kişilerin pazarlama amaçlı reklamlarının ve promosyonlarının gönderimi, bağlı ortaklar veya iştiraklerinin hali hazırda var olan veya yeni çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti kapsamında Giochi Preziosi Grup Şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin olarak ve benzeri amaçlarla işlenmektedir ve aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin Giochi Preziosi Grup Şirketleri’nin tüm hizmet birimleri ile ilgili kişi arasındaki görüşmeler, şirkete yapılan yazılı veya elektronik başvurular, bağlı ortaklık, iştirak veya yakın iş ilişkisi içerisinde bulunduğu üçüncü kişi ve kuruluşlar, çağrı merkezlerince yapılan aramalar, internet siteleri üzerinden yapılmış başvurular, sosyal medya, destek hizmeti alınan sair şirketler ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve benzer yöntemler ile Giochi Preziosi Grup Şirketleri’nin gelecekte iletişim kurabileceği sair kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve yasal olan sürelerle sınırlı olmak kaydıyla saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bilgi aktarımına izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlara, Giochi Preziosi Grup Şirketleri’nin yurt içi veya yurt dışı iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına, faaliyetlerini yürüttüğü diğer şirketlere, hizmet aldığı / verdiği yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve şirketlere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olduğu ölçüde diğer üçüncü kişilere, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aktarım sağlanabilecektir.

İşlemin sahibi ve sorumlusu, merkezi Göktürk, Belediye Caddesi, İde İş Merkezi No: 13 Kat: 1 – 7A, 34077 Eyüp, İstanbul / Türkiye adresinde bulunan Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş.’dir.

Kişisel bilgilerin işlenmesi ile sorumlu ve görevli olan kişilerin isimleri şirketin idare merkezinde bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişiler, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Temin edilen / verilen ve bundan sonra temin edilecek / verilecek kişisel verileri için ilgili kişiler, işbu bildiri metninde belirtilen amaç ve kapsamda kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması konusunda açıkça onay verir.

Dilediğiniz anda kişisel bilgilerinizi görüntülemek ya da söz konusu bilgilerin Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş. arşivinden silinmesini, değiştirilmesini ya da güncellenmesini talep etmek için info@giochipreziosi.com.tr adresine bütün bilgilerini içeren bir e-mail gönderebilirsiniz.

Herhangi bir sebeple yukarıdaki on-line (çevirimiçi) işlemleri internet sitesinde bulunan ilgili işlevler aracılığı ile gerçekleştiremeyecek olmanız halinde Göktürk, Belediye Caddesi, İde İş Merkezi No: 13 Kat: 1 – 7A, 34077 Eyüp, İstanbul / Türkiye adresine göndereceğiniz yazılı taleple bize ulaşabilirsiniz.

Kabul Ediyorum
Giochi Preziosi Bülteniyle yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.