Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Giochi Preziosi Eğitim Araçları Tic. A.Ş. (“GP veya Şirket”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Giochi Preziosi Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Giochi Preziosi çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.


İşbu Politika’nın amacı, Giochi Preziosi tarafından işletilmekte olan giochipreziosi.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Site”olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Site üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (tümü ile birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından GP ile paylaşılan veya GP’nin, Veri Sahibi’nin Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

 

Aşağıda GP tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • Kullanıcı Bilgisi
  • Kullanıcı İşlem Bilgisi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi


 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

GP, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Site’nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere GP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, GP tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, GP ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile GP’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

 

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, GP, Veri Sahipleri’nin Site üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca “İlgili kişinin açık rızasına başvurulması” ve rıza şartına bağlı olmayan kişisel verileriniz için yine aynı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan c, ç, e ve f bentleri uyarınca; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından şirketimizin uygun gördüğü veri imha yöntemi uyarınca silinecek; yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

İlgili kişi, Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir. İlgili Kişiler, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimize “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda bulanabilirler.

Çerez Politikamız

Web sitemiz, tarayıcınız tarafından, belirttiğiniz tercihlere uygun bir servis sağlamak için üçüncü parti çerezlerini kullanmaktadır. Tarayıcı ayarlarınız ve diğer sistem araçları ile çerezleri kontrol edebilirsiniz. Çerezler olmadan da internet sitemizi görüntülemeniz mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki, çerezlerin kullanımının engellenmesi, web sitemizdeki birtakım özelliklerin çalışmasını durdurabilecektir. Çerezlerin kontrolü gibi ayarların nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili bilgileri tarayıcınıza ait yardım fonksiyonuna başvurarak öğrenebilirsiniz.
Herhangi bir sebeple yukarıdaki online (çevrimiçi) işlemleri internet sitesinde bulunan ilgili işlevler aracılığı ile gerçekleştiremeyecek olmanız halinde Merkez Mah. A Blok No:14 D:6 34406 Kağıthane / İstanbul – Türkiye adresine göndereceğiniz yazılı taleple bize ulaşabilirsiniz.


Çerez (“Cookie”) Nedir?

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

 

 

RIZA FORMU

Giochi Preziosi Eğitim Araçları Tic. A.Ş. tarafından ürünler, kampanyalar ve bana özel fırsat ve deneyimlerden haberdar olabilmek amacıyla (kaynağını duruma göre yurt dışından alabilen servis sağlayıcı hizmetleri ile) ticari elektronik ileti gönderilmesine izin veriyorum.